do karate

Bộ môn karate Thanh Hóa đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo trẻ【do karate】:Bộ môn karate T